Home / Strona Główna

ENG

I create jewellery to express my independence and share unique experience with people setting their own trends. In my atelier you can find both unique single pieces of jewellery as well as limited-edition collections. Color and ornament are the themes of my art which I express by the use of noble jewellery enamel and silver, both of which are my primary materials-of-choice and means of artistic expression.

PL

Tworzę biżuterię, aby wyrazić swoją niezależność i dzielić się wyjątkowym doświadczeniem z ludźmi wyznaczającymi własne trendy. W moim atelier można znaleźć zarówno unikatowe pojedyncze egzemplarze biżuterii, jak i kolekcje limitowane. Kolor i ornament to tematy mojej sztuki, które wyrażam za pomocą szlachetnej emalii jubilerskiej i srebra, które są moim podstawowym materiałem i środkiem wyrazu artystycznego.

NEWS / NOWOŚCI

Wirstwatches / Zegarki

Jewellery / Biżuteria

EVENTS / WYDARZENIA

Jewellery exhibitions / Wystawy biżuteryjne

About Enamel Art / Sztuka Emalii

ENG

Jewellery enamel is an incredibly noble and refined material.

It’s a mixture of various minerals, mainly quartz, and metal oxides that give the enamel different colors.

PL

Emalia jubilerska to niezwykle szlachetny materiał.

Jest to sproszkowana mieszanina różnych minerałów. Składa się głównie ze sproszkowanego kwarcu(szkło) i tlenków różnych metali, które decydują o kolorze.

Minankari – cloisonné

It’s a traditional enamel art technique.

The ornaments are formed by manually moulding and affixing silver or gold strips to a special surface. Such compartments (cloisons) are subsequently filled with properly prepared enamel and need to through a repeated process of firing in a special kiln at 800°C .

The process of inserting and firing the enamel is repeated from several to several times depending on the size of the ornament and the variety of compositions and colors.

The technique is an arduous process that requires advanced technical skills and, most of all, patience and experience.

Minankari, cloisonne, czyli gorąca emalia przegródkowa.

„Minankari” to gruzińska nazwa jednej z najstarszych technik emalierskich. W Polsce metoda ta zanana jest pod nazwą gorąca emalia przegródkowa (lub komórkowa), w Europie znana jest pod nazwą Cloisonne. Jest to artystyczna technika emalierska, w której rysunek kompozycji powstaje z przylutowanych pod kątem prostym, do ozdobnej plakietki, ręcznie ukształtowanych pasków srebra lub złota. Każdą powstałą w ten sposób komórkę wypełnia się innym kolorem emalii a następnie wypala się w specjalnym piecu w temperaturze 800°C. Proces wkładania i wypalanie emalii powtarza się od kilku do kilkunastu razy w zależności od wielkości ozdoby oraz od różnorodności kompozycji i kolorów.

Cloisonne is one of the oldest enamel techniques

Cellular enamel is one of the oldest enamel techniques, already practiced in the third millennium BC. in Mesopotamia. The way it is made has not changed since then.

This method traveled to China where it flourished during the reign of the Ming and Ch’ing (Qing) dynasties (from the 4th to the end of the 19th century, when it reached its highest artistic level). Traditional cloisonne made in China and Japan had opaque enamel colors over brass and bronze. In Georgian „Minankari”, the most commonly used are transparent enamels placed on silver or gold, giving the colors depth and shine.

Georgian enamel was a very popular technique in medieval Byzantium and Georgia. Until today, scientists have not established with certainty which of these two countries was the cradle of this wonderful decorative technique. The first example of Georgian enamel dates back to the 8th century, although this technique flourished in the 10th and 11th centuries. Objects decorated with enamel were owned only by people with the highest social status. During the weakening of the Georgian state caused by numerous invasions in the Middle Ages and eventually the loss of sovereignty, the enamel technique was forgotten. After regaining independence in the 90s of the twentieth century, the splendor of this old art was restored.

Emalia komórkowa jest jedną z najstarszych technik emalierskich.

Emalia komórkowa jest jedną z najstarszych technik emalierskich, praktykowana już w trzecim tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii. Sposób jej wykonania nie zmienił się od tamtego czasu.

Następnie metoda ta powędrowała do Chin gdzie rozkwitła w czasie panowania dynastii Ming i Ch’ing(Qing) (począwszy od IV do końca XIX wieku, kiedy to osiągnęła najwyszy stopień artystyczy). Tradycyjne cloisonne wykonywane w Chinach i Japonii miały nieprzeźroczyste kolory emalii kładzionej na mosiądzu i brązie. W gruzińskim „Minankari” stosuje się najczęściej emalie transparentne kładzione na srebrze lub złocie, nadające kolorom głębi i blasku.

Gruzińska emalia przegródkowa była techniką bardzo popularną w średniowiecznym Bizancjum i Gruzji. Naukowcy do dzisiaj nie ustalili z całą pewnością, które z tych dwu krajów było kolebką tej wspaniałej techniki zdobniczej. Pierwszy przykład emalii gruzińskiej jest datowany na VIII wiek, jakkolwiek rozkwit tej techniki przypada na wiek X i XI.  Przedmioty ozdabiane emalią posiadały wyłącznie osoby o najwyższym statusie społecznym. Podczas osłabienia państwa Gruzińskiego spowodowanego licznymi inwazjami w wiekach średnich, a w końcu utratą suwerenności, technika emalii została zapomniana. Po odzyskaniu niepodległości w latach 90-tych XX wieku, przywrócono splendor tej starej sztuce.

Noble jewelry enamel as a means of artistic expression.

In the 20th century, traditional Georgian art was reactivated, combining unique technology from the past with a modern twist. This also applied to the traditional art of „Minankari”, the hot enamel technique that became a piece of jewelry. The purpose of the enamel and the content of its composition have changed, but the technology of its creation has remained the same for twelve centuries. Creating a „Minankari” is not only a tedious task of creating the right shapes and choosing the right colors, but also requires skills and specialist knowledge.

„Minankari” jest dla artysty sposobem wyrażania siebie.

W XX wieku nastąpiła reaktywacja tradycyjnej sztuki gruzińskiej, łączącej unikalną technologię z przeszłości w nowoczesnym wydaniu. Dotyczyło to również tradycyjnej sztuki „Minankari”, czyli techniki gorącej emalii przegródkowej, która stała się elementem biżuterii. Zmieniło sie przeznaczenie emalii oraz treść jej kompozycji, ale technologia jej tworzenia pozostała niezmienna od dwunastu wieków. Tworzenie „Minankari” jest nie tylko żmudnym zadaniem polegającym na tworzeniu odpowiednich kształtów i doboru odpowiednich kolorów ale wymaga również umiejętności i specjalistycznej wiedzy.

Anna Betley

ENG

The source of everything I do is creativity that motivates and inspires me. Creativity is what distinguishes my work and emphasizes the individual style of my clients.

Work on each new jewelry begins with inspiration, passion and feelings. It is a process that requires patience, openness and imagination.

I create ornaments containing a variety of ornaments, colors and shapes that emphasize individual style and unlimited imagination.

PL

Źródłem wszystkiego co robię jest kreatywność, która mnie motywuje i inspiruje. Kreatywność jest tym co wyróżnia moje prace i podkreśla indywidualny styl moich klientów.

Praca nad każdą nową ozdobą zaczyna się od inspiracji, pasji i uczuć. Jest to proces wymagający cierpliwości, otwartości i wyobraźni.

Tworzę ozdoby zawierające różnorodność ornamentów, kolorów i kształtów podkreślających indywidualny styl i nieograniczoną wyobraźnię.

I am fascinated by ornaments – the infinity of their rhythms and motives. Before I started creating jewelry, I dealt with conservation of monuments. I worked, among others, on the conservation of stone carving forms on the facade of the Słowacki Theater in Krakow, the National Theater in Warsaw, the Wilanów Palace and many other historic buildings.

I thought then that working with historic architecture would be the main occupation in my life.

However, the most important place in my world was taken by „Minankari”. It’s a kind of colorful jewelry that I fell in love with during my first trip to Georgia. I decided to explore the secrets of this techinique. My teacher was a famous Georgian artist Vaho Hazalia who taught me basic of enamelling and goldsmith, thanks to which I can make my designs by hand from scratch.

The emotions that accompanied me when making my first decoration were enormous. The entire process of making jewelry from melting silver granules, forming and shaping the ornament, through inserting and firing colored enamel for final polishing was an unusual ritual for me. Tools, preparations, colored enamel powder, burners, red-hot furnace – it all made me feel like I was in an alchemist’s workshop and I take part in an unusual, mysterious experiment. These emotions still accompany me when I start working on a new decoration.

I am an art master by profession. I graduated from the Institute of Fine Arts of the University of Rzeszów. I also studied post-graduate conservation, architecture and interior design of sacred buildings at the Cracow University of Technology and jewelry design at the Łódź Academy of Fine Arts.

I belong to national and international associations: The Association of Goldsmithing Artists, The Polish Guild of Artists Artisans, The British enamel association Guild of Enamellers, The British Society of Enamellers.

My jewellery take part in international and POlish jewelry exhibitions and competitions, and belong to private collections of goldsmith art collectors.

Fascynuję się ornamentami – nieskończonością ich rytmów i motywów. Zanim zaczęłam tworzyć biżuterię zajmowałam się konserwacją zabytków. Pracowałam, między innymi, przy konserwacji kamiennych form rzeźbiarskich na elewacji Teatru Słowackiego w Krakowie, Teatru Narodowego w Warszawie, w Pałacu Wilanowskim oraz przy wielu innych zabytkowych obiektach. 

Myślałam wtedy, że praca z zabytkową architekturą będzie głównym zajęciem w moim życiu.

Jednak najważniejsze miejsce w moim świecie zajęło „Minankari”. To rodzaj kolorowej biżuterii, w której zakochałam się podczas mojej pierwszej podróży do Gruzji.  Postanowiłam zglebić tajemnice tej techniki. Moim nauczycielem był znany gruziński artysta Vaho Hazalia, który nauczył mnie podstaw sztuki emalierskiej i złotniczej, dzięki czemu mogę sama wykonać swoje wzory ręcznie od podstaw. 

Emocje jakie towarzyszyły mi przy wykonaniu mojej pierwszej ozdoby były przeogromne. Cały proces powstawania biżuterii od przetopienia srebrnych granulek, formowanie i nadawanie kształtu ozdobie, poprzez wkładanie i wypalanie kolorowej emalii do ostatecznego polerowania był dla mnie niezwykłym rytuałem. Narzędzia, preparaty, kolorowy proszek emalii, palniki, rozpalony do czerwoności piec – to wszystko sprawiało, że czułam się niczym w pracowni alchemika i biorę udział w niezwykłym, tajemniczym eksperymencie. Te emocje towarzyszą mi nadal, kiedy rozpoczynam pracę nad nową ozdobą.

Z wykształcenia jestem magistrem sztuki. Ukończyłam Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja Artystyczna. Studiowałam również podyplomowo konserwację, kształtowanie architektury i aranżację wnętrz obiektów sakralnych, na Politechnice Krakowskiej oraz projektowanie biżuterii na Łódzkiej ASP.

Należę do stowarzyszenia STFZ,  Ogólnopolskiego Cechu Rzemiosł Artystycznych, oraz do brytyjskich stowarzyszeń emalierskich: The British Society of Enamellers i Guild of Enamellers.

Moje prace biorą udział w wystawach i konkursach biżuteryjnych zarówno w Polsce jak i za granicą oraz wchodzą w skład prywatnych zbiorów kolekcjonerów sztuki złotniczej.

Boutique / Sklep

If you like my jewellery and want to see available offers,

I invite you to my boutique: click here

Contact / Kontakt

annabetleyenamelart@gmail.com