Anna Betley

ENG

The source of everything I do is creativity that motivates and inspires me. Creativity is what distinguishes my work and emphasizes the individual style of my clients.

Work on each new jewelry begins with inspiration, passion and feelings. It is a process that requires patience, openness and imagination.

I create ornaments containing a variety of ornaments, colors and shapes that emphasize individual style and unlimited imagination.

PL

Źródłem wszystkiego co robię jest kreatywność, która mnie motywuje i inspiruje. Kreatywność jest tym co wyróżnia moje prace i podkreśla indywidualny styl moich klientów.

Praca nad każdą nową ozdobą zaczyna się od inspiracji, pasji i uczuć. Jest to proces wymagający cierpliwości, otwartości i wyobraźni.

Tworzę ozdoby zawierające różnorodność ornamentów, kolorów i kształtów podkreślających indywidualny styl i nieograniczoną wyobraźnię.

I am fascinated by ornaments – the infinity of their rhythms and motives. Before I started creating jewelry, I dealt with conservation of monuments. I worked, among others, on the conservation of stone carving forms on the facade of the Słowacki Theater in Krakow, the National Theater in Warsaw, the Wilanów Palace and many other historic buildings.

I thought then that working with historic architecture would be the main occupation in my life.

However, the most important place in my world was taken by „Minankari”. It’s a kind of colorful jewelry that I fell in love with during my first trip to Georgia. I decided to explore the secrets of this techinique. My teacher was a famous Georgian artist Vaho Hazalia who taught me basic of enamelling and goldsmith, thanks to which I can make my designs by hand from scratch.

The emotions that accompanied me when making my first decoration were enormous. The entire process of making jewelry from melting silver granules, forming and shaping the ornament, through inserting and firing colored enamel for final polishing was an unusual ritual for me. Tools, preparations, colored enamel powder, burners, red-hot furnace – it all made me feel like I was in an alchemist’s workshop and I take part in an unusual, mysterious experiment. These emotions still accompany me when I start working on a new decoration.

I am an art master by profession. I graduated from the Institute of Fine Arts of the University of Rzeszów. I also studied post-graduate conservation, architecture and interior design of sacred buildings at the Cracow University of Technology and jewelry design at the Łódź Academy of Fine Arts.

I belong to national and international associations: The Association of Goldsmithing Artists, The Polish Guild of Artists Artisans, The British enamel association Guild of Enamellers, The British Society of Enamellers.

My jewellery take part in international and POlish jewelry exhibitions and competitions, and belong to private collections of goldsmith art collectors.

Fascynuję się ornamentami – nieskończonością ich rytmów i motywów. Zanim zaczęłam tworzyć biżuterię zajmowałam się konserwacją zabytków. Pracowałam, między innymi, przy konserwacji kamiennych form rzeźbiarskich na elewacji Teatru Słowackiego w Krakowie, Teatru Narodowego w Warszawie, w Pałacu Wilanowskim oraz przy wielu innych zabytkowych obiektach. 

Myślałam wtedy, że praca z zabytkową architekturą będzie głównym zajęciem w moim życiu.

Jednak najważniejsze miejsce w moim świecie zajęło „Minankari”. To rodzaj kolorowej biżuterii, w której zakochałam się podczas mojej pierwszej podróży do Gruzji.  Postanowiłam zglebić tajemnice tej techniki. Moim nauczycielem był znany gruziński artysta Vaho Hazalia, który nauczył mnie podstaw sztuki emalierskiej i złotniczej, dzięki czemu mogę sama wykonać swoje wzory ręcznie od podstaw. 

Emocje jakie towarzyszyły mi przy wykonaniu mojej pierwszej ozdoby były przeogromne. Cały proces powstawania biżuterii od przetopienia srebrnych granulek, formowanie i nadawanie kształtu ozdobie, poprzez wkładanie i wypalanie kolorowej emalii do ostatecznego polerowania był dla mnie niezwykłym rytuałem. Narzędzia, preparaty, kolorowy proszek emalii, palniki, rozpalony do czerwoności piec – to wszystko sprawiało, że czułam się niczym w pracowni alchemika i biorę udział w niezwykłym, tajemniczym eksperymencie. Te emocje towarzyszą mi nadal, kiedy rozpoczynam pracę nad nową ozdobą.

Z wykształcenia jestem magistrem sztuki. Ukończyłam Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja Artystyczna. Studiowałam również podyplomowo konserwację, kształtowanie architektury i aranżację wnętrz obiektów sakralnych, na Politechnice Krakowskiej oraz projektowanie biżuterii na Łódzkiej ASP.

Należę do stowarzyszenia STFZ,  Ogólnopolskiego Cechu Rzemiosł Artystycznych, oraz do brytyjskich stowarzyszeń emalierskich: The British Society of Enamellers i Guild of Enamellers.

Moje prace biorą udział w wystawach i konkursach biżuteryjnych zarówno w Polsce jak i za granicą oraz wchodzą w skład prywatnych zbiorów kolekcjonerów sztuki złotniczej.