About Enamel Art / Sztuka Emalii

ENG

Jewellery enamel is an incredibly noble and refined material.

It’s a mixture of various minerals, mainly quartz, and metal oxides that give the enamel different colors.

PL

Emalia jubilerska to niezwykle szlachetny materiał.

Jest to sproszkowana mieszanina różnych minerałów. Składa się głównie ze sproszkowanego kwarcu(szkło) i tlenków różnych metali, które decydują o kolorze.

Minankari – cloisonné

It’s a traditional enamel art technique.

The ornaments are formed by manually moulding and affixing silver or gold strips to a special surface. Such compartments (cloisons) are subsequently filled with properly prepared enamel and need to through a repeated process of firing in a special kiln at 800°C .

The process of inserting and firing the enamel is repeated from several to several times depending on the size of the ornament and the variety of compositions and colors.

The technique is an arduous process that requires advanced technical skills and, most of all, patience and experience.

Minankari, cloisonne, czyli gorąca emalia przegródkowa.

„Minankari” to gruzińska nazwa jednej z najstarszych technik emalierskich. W Polsce metoda ta zanana jest pod nazwą gorąca emalia przegródkowa (lub komórkowa), w Europie znana jest pod nazwą Cloisonne. Jest to artystyczna technika emalierska, w której rysunek kompozycji powstaje z przylutowanych pod kątem prostym, do ozdobnej plakietki, ręcznie ukształtowanych pasków srebra lub złota. Każdą powstałą w ten sposób komórkę wypełnia się innym kolorem emalii a następnie wypala się w specjalnym piecu w temperaturze 800°C. Proces wkładania i wypalanie emalii powtarza się od kilku do kilkunastu razy w zależności od wielkości ozdoby oraz od różnorodności kompozycji i kolorów.

Cloisonne is one of the oldest enamel techniques

Cellular enamel is one of the oldest enamel techniques, already practiced in the third millennium BC. in Mesopotamia. The way it is made has not changed since then.

This method traveled to China where it flourished during the reign of the Ming and Ch’ing (Qing) dynasties (from the 4th to the end of the 19th century, when it reached its highest artistic level). Traditional cloisonne made in China and Japan had opaque enamel colors over brass and bronze. In Georgian „Minankari”, the most commonly used are transparent enamels placed on silver or gold, giving the colors depth and shine.

Georgian enamel was a very popular technique in medieval Byzantium and Georgia. Until today, scientists have not established with certainty which of these two countries was the cradle of this wonderful decorative technique. The first example of Georgian enamel dates back to the 8th century, although this technique flourished in the 10th and 11th centuries. Objects decorated with enamel were owned only by people with the highest social status. During the weakening of the Georgian state caused by numerous invasions in the Middle Ages and eventually the loss of sovereignty, the enamel technique was forgotten. After regaining independence in the 90s of the twentieth century, the splendor of this old art was restored.

Emalia komórkowa jest jedną z najstarszych technik emalierskich.

Emalia komórkowa jest jedną z najstarszych technik emalierskich, praktykowana już w trzecim tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii. Sposób jej wykonania nie zmienił się od tamtego czasu.

Następnie metoda ta powędrowała do Chin gdzie rozkwitła w czasie panowania dynastii Ming i Ch’ing(Qing) (począwszy od IV do końca XIX wieku, kiedy to osiągnęła najwyszy stopień artystyczy). Tradycyjne cloisonne wykonywane w Chinach i Japonii miały nieprzeźroczyste kolory emalii kładzionej na mosiądzu i brązie. W gruzińskim „Minankari” stosuje się najczęściej emalie transparentne kładzione na srebrze lub złocie, nadające kolorom głębi i blasku.

Gruzińska emalia przegródkowa była techniką bardzo popularną w średniowiecznym Bizancjum i Gruzji. Naukowcy do dzisiaj nie ustalili z całą pewnością, które z tych dwu krajów było kolebką tej wspaniałej techniki zdobniczej. Pierwszy przykład emalii gruzińskiej jest datowany na VIII wiek, jakkolwiek rozkwit tej techniki przypada na wiek X i XI.  Przedmioty ozdabiane emalią posiadały wyłącznie osoby o najwyższym statusie społecznym. Podczas osłabienia państwa Gruzińskiego spowodowanego licznymi inwazjami w wiekach średnich, a w końcu utratą suwerenności, technika emalii została zapomniana. Po odzyskaniu niepodległości w latach 90-tych XX wieku, przywrócono splendor tej starej sztuce.

Noble jewelry enamel as a means of artistic expression.

In the 20th century, traditional Georgian art was reactivated, combining unique technology from the past with a modern twist. This also applied to the traditional art of „Minankari”, the hot enamel technique that became a piece of jewelry. The purpose of the enamel and the content of its composition have changed, but the technology of its creation has remained the same for twelve centuries. Creating a „Minankari” is not only a tedious task of creating the right shapes and choosing the right colors, but also requires skills and specialist knowledge.

„Minankari” jest dla artysty sposobem wyrażania siebie.

W XX wieku nastąpiła reaktywacja tradycyjnej sztuki gruzińskiej, łączącej unikalną technologię z przeszłości w nowoczesnym wydaniu. Dotyczyło to również tradycyjnej sztuki „Minankari”, czyli techniki gorącej emalii przegródkowej, która stała się elementem biżuterii. Zmieniło sie przeznaczenie emalii oraz treść jej kompozycji, ale technologia jej tworzenia pozostała niezmienna od dwunastu wieków. Tworzenie „Minankari” jest nie tylko żmudnym zadaniem polegającym na tworzeniu odpowiednich kształtów i doboru odpowiednich kolorów ale wymaga również umiejętności i specjalistycznej wiedzy.